top of page

Remissvar


YTTRANDE 14:e juni 2024 Ku2024/00280 

 

Till Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Härmed lämnas yttrande från Swedish Artist Residency Network – SWAN, gällande: 

Statens kulturråds och Konstnärsnämndens redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring, Ku2024/00280.

Swedish Artist Residency Network – SWAN arbetar för att synliggöra, främja och utveckla svenska residensarrangörers villkor och roll, nationellt och internationellt genom att skapa inkluderande mötesplatser för nätverkande och kunskapsutveckling. SWAN har en särskild målsättning att verka för konstnärlig frihet. SWAN är en medlemsförening öppen för svenska residensarrangörer från alla konstområden vars huvudsyfte är att stödja konstnärligt skapande genom att tillhandahålla residensvistelser. SWAN arbetar områdesövergripande inom bild och form, scenkonst, design, slöjd, film, litteratur och musik. Idag har föreningen 48 medlemsorganisationer från norr till söder. SWAN är ett öppet, aktivt nätverk med 155 deltagare både från fria kulturlivet, institutioner, kommuner och regioner.

 

Synpunkt: 

Swedish Artist Residency Network – SWAN avråder starkt en sammanslagning av de två myndigheterna. Myndigheternas verksamheter kompletterar varandra och en sammanslagning riskerar att kraftigt försämra förutsättningarna för såväl enskilda konstnärer som arrangörer. Vi tror att det är värdefullt att Konstnärsnämnden, vars uppdrag är att främja konstnärlig utveckling och nyskapande, samt värna yrkesverksamma konstnärers ekonomiska och sociala villkor är fristående från Kulturrådet, som har ett kulturpolitiskt styrt uppdrag och stöttar främst kulturarrangörer, dvs konstnärernas arbetsgivare. 

 

En centralisering skulle också motverka konstnärlig frihet och mångfald inom bild- och formområdet, som främjas av tillgång till olika finansieringskällor, experter och referensgrupper. 

 

Utöver ovanstående stödjer SWAN inspel och yttranden från centrumbildningarna och från Konstnärernas Riksorganisation - KRO. 

 

För SWAN, Malin Lindmark Vrijman, Ordförande.  

Kontakt: malin@swanresidencynetwork.com
                                                                                                               

bottom of page